Thứ Hai, 24 tháng 5, 2010

7 QUY TĂC HỌC TIẾNG ANH HIỆU QUẢ

Và đây là 7 rules:
RULE 1: Study Phrases, Not Individual Words

Never study a single, individual word. Never.
When you find a new word, always write down The Phrase it is in. Always. When you review, always review all of the phrase,.. not the word.
Collect phrases.
Your speaking and grammar will improve 4-5 times faster. Always write the complete phrase.
Never again study a single word. Never write a single word in your notebook,
Learn Phrases Only.

RULE 2: Don’t Study Grammar
Stop studying grammar.
Right now. Stop. Put away your grammar books and textbooks. Grammar rules teach you to think about English, you want to speak automatically– without thinking!
With Effortless English, you learn English without grammar study. Your speaking improves quickly. You succeed. You speak English naturally.
So Rule 2 is: Don’t Study Grammar!

RULE 3: The Most Important Rule: Listen First
You must listen to UNDERSTANDABLE English. You must listen to
English EVERYDAY. Don’t read textbooks. Listen to English.
Its simple. That is the key to your English success. Stop reading textbooks. Start listening everyday.
Learn With Your Ears, Not Your Eyes
In most schools, you learn English with your eyes. You read textbooks. You study grammar rules.
Effortless English is a listening system. You learn English with your ears, not your eyes. You listen 1-3 hours every day.

RULE 4: Slow, Deep English Learning Is Best
The secret to speaking easily is to learn every word & phrase DEEPLY.
Its not enough to know a definition. Its not enough to remember for a test. You must put the word deep into your brain.
To speak English easily, you must repeat each lesson many times.
You must learn English deeply.
Learn deeply, speak easily.
Learn deeply, speak easily.
How do you learn deeply? Easy– just repeat all lessons or listening many times. For example, if you have an audio book, listen to the first chapter 30 times before you go to the second chapter. You could listen to the first chapter 3 times each day, for 10 days.

RULE 5: Use Point Of View Mini-Stories
I call these stories “Point Of View Mini-Stories”. They are the most powerful way to learn and use English grammar automatically.
Use Point of View Stories for Automatic Grammar
You must learn grammar by listening to real English. The best way is to listen to the same story… told in different times (points of view): Past, Perfect, Present, Future.
How do you do this? Easy! Find a story or article in the present tense. Then ask your native speaker tutor to write it again in the Past, with Perfect tenses, and in the Future. Finally, ask him to read and record these stories for you.
Then you can listen to story with many different kinds of grammar. You don’t need to know the grammar rules. Just listen to the Point of View stories and you will improve grammar automatically!
You can also find Point of View lessons and use them to learn grammar automatically.
It is powerful. It is simple. It is successful. You will succeed. You will use correct grammar naturally and automatically.
This is the secret to English grammar.

RULE 6: Only Use Real English Lessons & Materials
You learn real English if you want to understand native speakers and speak easily. Use real magazines, audio articles, TV shows, movies, radio talk shows, and audio books.
Learn Real English, Not Textbook English
Learn Real English, Not Textbook English

RULE 7: Listen and Answer, not Listen and Repeat
Use Listen & Answer Mini-Story Lessons
In each Mini-Story Lesson, a speaker tells a short simple story. He also asks a lot of easy questions. Every time you hear a question, you pause and answer it.
You learn to answer questions quickly– without thinking. Your English becomes automatic.
How can you use Listen & Answer Stories? Easy! Find a native speaker tutor. Ask him to use this method: Ask him to tell a story… and to constantly ask you easy questions about it. This will teach you to think quickly in English!
You can also find Listen & Answer lessons. They will teach you to think quickly in English.


Quy tắc 1: Học theo từng cụm, không phải từ đơn lẻ
Không bao giờ học một từ đơn lẻ.
Khi bạn gặp một từ mới, luôn viết trọn câu, cụm chứa từ đó. Khi bạn ôn lại nó luôn ôn cả cụm, không phải một từ.
Thu thập các cụm liên quan đến từ đó.
Kỹ năng nói và viết của bạn sẽ tiến bộ nhanh hơn 4-5 lần. Luôn viết ra một cụm hoàn chỉnh.
Không học lại chỉ một từ, không viết lại chỉ một từ ra giấy. Chỉ học theo cụm.Quy tắc 2: Không học ngữ pháp.
Ngừng học ngữ pháp.

Ngay bây giờ, Gạt sabng một bên sách ngữ pháp của bạn. Các luật ngữ pháp dạy bạn nghĩ về tiếng Anh, bạn muốn nói nói tiếng Anh tự nhiên không cần suy nghĩ.
Với Effortless English, bạn sẽ học tiếng Anh mà không có phần ngữ pháp. Kỹ năng nói của bạn sẽ tiếng bộ rất nhanh. Bạn sẽ thành công. Bạn nói tiếng Anh một cách tự nhiên.
=> Quy tắc 2 : Ngừng học ngữ pháp.

Quy tắc 3: Quy tắc quan trong nhất : nghe
Bạn phải nghe để hiểu tiếng Anh. Bạn phải nghe Tiếng Anh mỗi ngày.

. Đừng đọc sách mà hãy Nghe tiếng Anh.
Thật đơn giản. Đó là chìa khóa để thành công trong việc học tiếng Anh. Ngường đọc sách. Hãy bắt đầu nghe mỗi ngày.
Học với tai chứ không phải với mắt.
Ở hầu hết các trường, bạn học anh văn bẳng mắt. Bạn đọc sách. Bạn học các quy tắc ngữ pháp.
Effortless English là một hệ thống theo phương pháp nghe. Bạn học tiếng Anh bằng tai chứ không phải bằng mắt.
Hãy nghe 1-3 giờ mỗi ngày.


Quy tắc 4: Học tiếng Anh chậm, sâu là cách tốt nhất.
Bí quyết để nói dể dàng là học từ và cụm sâu sắc.
Sẽ không đủ để biết một định nghĩa, sẽ không đủ để nhớ cho một bài kiểm tra. Bạn phải đặt một từ thật sâu vào trong đầu.
Để nói tiếng Anh tốt bạn phải nhắc lại từng bài nhiều lần.
Bạn phải học tiếng Anh thật sâu.
Học càng sâu, nói càng dể dàng.
Học sâu bằng cách nào? Rất đơn giản – Nhắc lại hoặc nghe lại tất cả các bài nhiều lần.
Ví dụ ; Bạn có một audio, Hãy nghe chương đầu 30 lần trước khi chuyển sang chương tiếp theo. Bạn có thề nghe chương đầu 3 lần mỗi ngày và nghe trong 10 ngày.

Quy tắc 5: Use Point Of View Mini-StoriesTôi gọi các câu chuyện này là Point Of View Mini-Stories ( chưa biết dịch sao cho đúng ). Đó là cách hiệu quả nhất để học và dùng ngữ pháp tiếng Anh một cách tự nhiên..
Dùng Point of View Stories cho ngữ pháp phản xạ tự nhiên.
Bạn phải học ngữ pháp thông qua nghe tiếng Anh chuẩn. Cách tốt nhất là nghe cùng một câu chuyện được kể trong nhiều lần, nhiều thời điểm khác nhau (points of view): quá khứ, hiện tại, tương lai. Làm sao làm vậy được? Dể thôi! Tìm một bài báo hay câu chuyện trong thì hiện tại sau đó nhờ người nói tiếng bản xứ viết lại nó ở quá khứ, với thì hoàn thành, và trong tương lai. Cuối cùng, nhờ người ấy đọc và ghi âm lại những câu chuyện ấy cho bạn.
Sau đó bạn có thể nghe lại câu chuyện này với nhiều dạng ngữ pháp khác nhau. Bạn không cần biết đến các quy luật ngữ pháp. Chỉ cần nghe Point of View stories và bạn sẽ tiến bộ một cách tự nhiên.
Bạn có thể tìm bài tập Point of View và dùng nó để học ngữ pháp một cách tự nhiên. Nó rất hiệu quả, đơn giản và bạn sẽ thành công. Bạn sẽ dùng đúng ngữ pháp một cách tự nhiên.
Đây là bí quyết để học ngữ pháp.Quy tắc 6: Chỉ dùng những tài liệu và bài anh văn chuẩn

Bạn học anh văn chuẩn nếu bạn muốn hiểu được người bản sứ và nói một cách dể dàng.Dùng các bài báo , tạp chí, chương trình truyền hình, phim, đài và các audio chuẩn.
Học tiếng Anh chuẩn chứ không phải sách tiếng Anh.


Quy tắc 7: Nghe và trả lời chứ không phải nghe rồi nhắc lại
Nghe và trả lời các mẫu chuyện nhỏ
Với mỗi bài tập này, người nói sẽ đọc một mẫu chuyện nhỏ. Người kể cũng sẽ hỏi một số câu hỏi đơn giản. Mỗi khi bạn nghe một câu hỏi, bạn ngưng lại và trả lời nó.
Bạn học trả lời câu hỏi một cách nhanh lẹ không suy nghĩ,. Anh văn của bạn sẽ trở nên phản xạ tự nhiên.
Làm sao để học theo cách nghe và trả lời các câu chuyện như thế? Đơn giản! Tìm một người phụ đạo nói tiếng bản xứ. Nhờ người ấy dùng cách này. Nhờ người ấy và đột xuất hỏi bạn về nó. Nó giúp bạn suy nghĩ nhanh với tiếng anh.
Bạn có thể tìm bài học Nghe và Trả lời. Nó sẽ giúp bạn suy nghĩ nhanh trong tiếng Anh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm Blog này